• Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 9

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 9

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 9 cung cấp cho học viên những nội dung về: dịch máy; ba khối chính trong dịch máy; các phương pháp dịch máy; cách tiếp cận siêu ngôn ngữ sử dụng nghĩa; dịch máy thống kê; thuật toán dóng hàng từ;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   74 p quangbinhuni 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 8

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 8

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 8 cung cấp cho học viên những nội dung về: hệ hỏi đáp (Question Answering); viết lại câu hỏi – trọng số; so khớp mẫu bề mặt (Ravichandran and Hovy, ISI); hệ thống phức tạp NLP – Pasca & Harabagiu; thuật toán lựa chọn từ khóa;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   38 p quangbinhuni 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 6

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 6

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 6 cung cấp cho học viên những nội dung về: phân tích vai nghĩa; bài toán phân tích vai nghĩa; gán nhãn vai trò ngữ nghĩa; phương pháp luận đối với xây dựng FrameNet; tổng quan chung về các hệ thống SRL;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   67 p quangbinhuni 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 2

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 2

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 2 cung cấp cho học viên những nội dung về: mô hình ngôn ngữ; tính xác suất bigram; mô hình ngôn ngữ Google Book N-grams; mô hình ngôn ngữ KenLM; đánh giá các mô hình ngôn ngữ; hiện tượng quá khớp dữ liệu (overfitting);... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   20 p quangbinhuni 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 4

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 4

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 4 cung cấp cho học viên những nội dung về: gán nhãn từ loại; tập từ loại tiếng Anh; lớp từ mở trong tiếng Anh; tập nhãn cho tiếng Anh; các phương pháp gán nhãn từ loại; gán nhãn dựa trên xác suất;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   72 p quangbinhuni 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 5a

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 5a

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 5a cung cấp cho học viên những nội dung về: phân tích cú pháp; bài toán phân tích cú pháp; các ứng dụng của phân tích cú pháp; dạng chuẩn Chomsky; văn phạm phi ngữ cảnh (Context-Free Grammar);... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   117 p quangbinhuni 25/11/2022 2 0

 • Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 5b

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 5b

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 5b cung cấp cho học viên những nội dung về: phân tích cú pháp xác suất; kết hợp từ (bigrams pr); văn phạm phi ngữ cảnh xác suất; thuật toán CKY kết hợp xác suất; tìm kiếm kiểu chùm; nhập nhằng trong phân tích cú pháp tiếng Việt;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   41 p quangbinhuni 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 10

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 10

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 10 cung cấp cho học viên những nội dung về: trích rút thông tin; các hệ thống trích rút thông tin; đánh giá hệ thống trích rút thực thể; nhận dạng thực thể; NER - Luật tạo thủ công; kiến trúc IE trong GATE; trích rút dùng cửa sổ trượt;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài...

   67 p quangbinhuni 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 2 - ThS.Văn Như Bích B & ThS. Võ Hoàng Khang

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 2 - ThS.Văn Như Bích B & ThS. Võ Hoàng Khang

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 2 Các phụ thuộc dữ liệu trong mô hình quan hệ, cung cấp cho người học những kiến thức như: Mô hình dữ liệu quan hệ: nhắc lại các khái niệm căn bản; Phụ thuộc hàm(FUNCTIONAL DEPENDENCY); các dạng chuẩn (Form Normal) trên quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   63 p quangbinhuni 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 1 - ThS.Văn Như Bích B & ThS. Võ Hoàng Khang

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 1 - ThS.Văn Như Bích B & ThS. Võ Hoàng Khang

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 1 Các giai đoạn trong quá trình thiết kế một cơ sở dữ liệu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Dẫn nhập; Chu kỳ sống của một cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p quangbinhuni 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 3 - ThS.Văn Như Bích B & ThS. Võ Hoàng Khang

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 3 - ThS.Văn Như Bích B & ThS. Võ Hoàng Khang

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các tiêu chuẩn của quá trình chuẩn hoá; quan điểm bảo toàn phụ thuộc hàm; quan điểm bảo toàn thông tin; quan điểm biểu diễn trọn vẹn; hai phương pháp chuẩn hóa một LĐCSDL. Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p quangbinhuni 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 4 - ThS.Văn Như Bích B & ThS. Võ Hoàng Khang

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 4 - ThS.Văn Như Bích B & ThS. Võ Hoàng Khang

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức như: Biểu diễn Cấu trúc CSDL quan niệm ở dạng đồ thị; Đồ thị con đường truy xuất thô; Đồ thị quan hệ; Biến đổi một đồ thị quan hệ sang một đồ thị con đường truy xuất thô, và ngược lại; Chuỗi kết được cài đặt trên đồ thị. Mời các bạn cùng tham...

   65 p quangbinhuni 25/11/2022 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số