• Ebook Improve your skills writing for IELTS 6.0-7.5 with answer key: Part 2

  Ebook Improve your skills writing for IELTS 6.0-7.5 with answer key: Part 2

  Improve your Skills: Writing for IELTS is divided into 10 units. The topics are typical of those found in the exam, ensuring that you have an awareness of likely subject matter. Each unit is subdivided into three parts: Task 1, Task 2 and a Practice test. There is an answer key at the end of the book, as well as sample answers for the Practice test questions.

   57 p quangbinhuni 28/12/2020 25 0

 • Ebook Handbook of essentional oils: Part 1

  Ebook Handbook of essentional oils: Part 1

  Part 1 book "Handbook of essentional oils" has contents: History and sources of essential oil research, sources of essential oils, production of essential oils, production of essential oils, analysis of essential oils, safety evaluation of essential oils - A constituent based approach, metabolism of terpenoids in animal models and humans, biological activities of essential oils,...and other contents.

   561 p quangbinhuni 28/12/2020 23 0

 • Ebook Handbook of essentional oils: Part 2

  Ebook Handbook of essentional oils: Part 2

  Part 2 book "Handbook of essentional oils" has contents: Aromatherapy with essential oils, industrial uses of essential oils, encapsulation and other programmed release techniques for essential oils and volatile terpenes, essential oils used in veterinary medicine, trade of essential oils, storage and transport of essential oils,...and other contents.

   433 p quangbinhuni 28/12/2020 22 0

 • Ebook Organic chemistry - Second Edition

  Ebook Organic chemistry - Second Edition

  Ebook Organic chemistry - Second Edition present the content organic structures, determining organic structures, nucleophilic addition to the carbonyl group, delocalization and conjugation, nucleophilic substitution at saturated carbon, review of spectroscopic methods, electrophilic addition to alkenes, electrophilic aromatic substitution, conjugate addition and nucleophilic aromatic substitution, chemoselectivity and protecting groups,...

   1265 p quangbinhuni 28/11/2020 33 0

 • Ebook Batch distillation design and operation

  Ebook Batch distillation design and operation

  Ebook "Batch distillation design and operation" present the content column configurations; operation; modelling and simulation; dynamic optimisation; multi period operation optimisation; design and operation optimisation; off-cut recycle; batch reactive distillation (bread; batch extractive distillation (bed); unconventional batch distillation; application of neural networks in batch distillation...

   417 p quangbinhuni 28/11/2020 34 0

 • Ebook Check your English vocabulary for IELTS – 3RD Edition

  Ebook Check your English vocabulary for IELTS – 3RD Edition

  Ebook Check your English vocabulary for IELTS – 3RD Edition present the content: essential words and phrases to help you maximize your IELTS score, ideal for self-study or classroom use, General vocabulary, topic-specific vocabulary.

   129 p quangbinhuni 24/08/2020 46 1

 • Ebook Basic English grammar (Third Edition)

  Ebook Basic English grammar (Third Edition)

  Ebook Basic English grammar (Third Edition) increased speaking practice through interactive pair and group work; new structure-focused listening exercises; more activities that provide real communication opportunities; added illustrations to help students learn vocabulary, understand contexts, and engage in communicative language tasks; new Workbook solely devoted to self-study exercises...

   554 p quangbinhuni 24/08/2020 52 2

 • Ebook Năng lực quản lí và phát triển chương trình giáo dục ở trung học phổ thông

  Ebook Năng lực quản lí và phát triển chương trình giáo dục ở trung học phổ thông

  Ebook "Năng lực quản lí và phát triển chương trình giáo dục ở trung học phổ thông" trình bày quy trình phát triển chương trình nhà trường THPT; biết tổng hợp, phân tích, tổ chức đánh giá các đề xuất phát triển chương trình nhà trường và quản lí phát triển chương trình một cách khoa học, cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết...

   64 p quangbinhuni 24/06/2020 63 1

 • Ebook Cập nhật 400 từ vựng Toeic năm2018

  Ebook Cập nhật 400 từ vựng Toeic năm2018

  Tài liệu Cập nhật 400 từ vựng Toeic năm2018 với mục giúp đỡ các bạn có ý định luyện TOEIC và từ vựng tại nhà có một nguồn tài liệu hiệu quả và sát thực với nhiều đề thi trong các kì thi TOEIC gần đây. Tài liệu dựa trên những từ vựng, trong các đề thi lọc ra 400 từ trọng điểm chia theo các mức độ khác nhau bao gồm cả phần nghe và phần...

   0 p quangbinhuni 26/02/2020 100 1

 • Ebook Học Tiếng Anh theo chủ đề cùng khủng long - Lớp 1

  Ebook Học Tiếng Anh theo chủ đề cùng khủng long - Lớp 1

  Tài liệu Học tiếng Anh theo chủ đề cùng khủng long - Lớp 1 được biên soạn mục đích nhằm tạo dựng nền tảng tiếng Anh vững chắc cho trẻ với 3 kỹ năng nghe, viết, ngữ pháp giúp trẻ là quen và học tiếng Anh một cách nhanh chóng và hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết các nội dung và giúp bé học tiếng Anh hiệu quả.

   90 p quangbinhuni 26/02/2020 110 1

 • Ebook Handbook of mathematics (Fifth Edition): Part 1

  Ebook Handbook of mathematics (Fifth Edition): Part 1

  Part 1 book “handbook of mathematics” has contents: functions, arithmetic, functions, linear algebra, algebra and discrete mathematics, differentiation, infinite series, integral calculus, differential equations, linear integral equations, calculus of variations, functional analysis.

   684 p quangbinhuni 13/01/2020 82 1

 • Ebook Handbook of mathematics (Fifth Edition): Part 2

  Ebook Handbook of mathematics (Fifth Edition): Part 2

  Part 2 book “handbook of mathematics” has contents: vector analysis and vector fields, function theory, integral transformations, probability theory and mathematical statistics, dynamical systems and chaos, optimization, numerical analysis, computer algebra systems, tables, bibliography.

   522 p quangbinhuni 13/01/2020 87 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số