• Ebook Xóa đói giảm nghèo bằng phát huy nội lực của tổ chức cộng đồng: Phần 1

  Ebook Xóa đói giảm nghèo bằng phát huy nội lực của tổ chức cộng đồng: Phần 1

  Nội dung cuốn sách "Xóa đói giảm nghèo bằng phát huy nội lực của tổ chức cộng đồng" gồm có 4 chương. Trong đó, 3 chương đầu tiên là phần 1 của cuốn sách, trình bày về nhận thức cộng đồng, khái quát tổ chức cộng đồng, sự phát triển tổ chức cộng đồng Việt Nam hiện nay.

   72 p quangbinhuni 25/11/2022 4 1

 • Ebook Xóa đói giảm nghèo bằng phát huy nội lực của tổ chức cộng đồng: Phần 2

  Ebook Xóa đói giảm nghèo bằng phát huy nội lực của tổ chức cộng đồng: Phần 2

  Tiếp nối nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc nội dung chương 4 - vai trò và hình thức của tổ chức cộng đồng gồm phát triển cộng đồng, ứng dụng phát triển cộng đồng tại Việt Nam, các hoạt động phát triển cộng đồng nhằm phát huy nội lực xóa đói giảm nghèo... Mời bạn tham khảo.

   88 p quangbinhuni 25/11/2022 2 0

 • Ebook Cơ hội và thách thức đối với vùng dân tộc thiểu số hiện nay: Phần 1

  Ebook Cơ hội và thách thức đối với vùng dân tộc thiểu số hiện nay: Phần 1

  Ebook "Cơ hội và thách thức đối với vùng dân tộc thiểu số hiện nay" Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về tình hình dân số, kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số ở nước ta; Một số vấn đề phương pháp luận cho việc nghiên cứu, dự báo cơ hội và thách thức đối với vùng dan tộc thiểu số trong điều kiện Việt Nam là thành viên...

   140 p quangbinhuni 25/11/2022 2 0

 • Ebook Cơ hội và thách thức đối với vùng dân tộc thiểu số hiện nay: Phần 2

  Ebook Cơ hội và thách thức đối với vùng dân tộc thiểu số hiện nay: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Cơ hội và thách thức đối với vùng dân tộc thiểu số hiện nay" trình bày một số yêu cầu đổi mới trong bồi cảnh hội nhập như: Chính sách dân tộc và yêu cầu đổi mới khi Việt Nam hội nhập quốc tế; Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Phát triển nguồn nhân lực...

   199 p quangbinhuni 25/11/2022 3 0

 • Bài giảng An sinh xã hội - Chương 0: Mở đầu

  Bài giảng An sinh xã hội - Chương 0: Mở đầu

  Bài giảng An sinh xã hội - Chương 0: Mở đầu. Chương này trình bày những nội dung về đối tượng nghiên cứu an sinh xã hội, nội dung nghiên cứu an sinh xã hội, phương pháp nghiên cứu an sinh xã hội, tài liệu tham khảo, đánh giá cuối học phần. Mời các bạn cùng tham khảo!

   6 p quangbinhuni 22/10/2022 2 0

 • Bài giảng An sinh xã hội - Chương 4: Hệ thống an sinh xã hội

  Bài giảng An sinh xã hội - Chương 4: Hệ thống an sinh xã hội

  Bài giảng An sinh xã hội - Chương 4: Hệ thống an sinh xã hội. Chương này trình bày những nội dung về bảo hiểm xã hội; cứu trợ xã hội; ưu đãi xã hội; quỹ dự phòng, chương trình xóa đói giảm nghèo và dịch vụ an sinh xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p quangbinhuni 22/10/2022 4 0

 • Bài giảng An sinh xã hội - Chương 1: Khái luận về an sinh xã hội

  Bài giảng An sinh xã hội - Chương 1: Khái luận về an sinh xã hội

  Bài giảng An sinh xã hội - Chương 1: Khái luận về an sinh xã hội. Chương này trình bày những nội dung về khái niệm, bản chất của an sinh xã hội; vai trò, chức năng của an sinh xã hội; nguyên tắc cơ bản của an sinh xã hội; cấu trúc của an sinh xã hội; lịch sử hình thành và phát triển của an sinh xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p quangbinhuni 22/10/2022 4 0

 • Bài giảng An sinh xã hội - Chương 3: Công ước quốc tế về an sinh xã hội

  Bài giảng An sinh xã hội - Chương 3: Công ước quốc tế về an sinh xã hội

  Bài giảng An sinh xã hội - Chương 3: Công ước quốc tế về an sinh xã hội. Chương này trình bày những nội dung về tổ chức lao động quốc tế (ILO) và các công ƣớc quốc tế; các công ƣớc và khuyến nghị quốc tế về an sinh xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p quangbinhuni 22/10/2022 2 0

 • Bài giảng An sinh xã hội - Chương 2: Lý thuyết và mô hình an sinh xã hội

  Bài giảng An sinh xã hội - Chương 2: Lý thuyết và mô hình an sinh xã hội

  Bài giảng An sinh xã hội - Chương 2: Lý thuyết và mô hình an sinh xã hội. Chương này trình bày những nội dung về các lý thuyết cơ bản về an sinh xã hội; một số mô hình an sinh xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p quangbinhuni 22/10/2022 3 0

 • Bài giảng An sinh xã hội - Chương 5: Quản lý nhà nước về an sinh xã hội

  Bài giảng An sinh xã hội - Chương 5: Quản lý nhà nước về an sinh xã hội

  Bài giảng An sinh xã hội - Chương 5: Quản lý nhà nước về an sinh xã hội. Chương này trình bày những nội dung về khái niệm và sự cần thiết của quản lý nhà nước về an sinh xã hội; cơ sở và nguyên tắc quản lý nhà nước về an sinh xã hội; nội dung chủ yếu của quản lý nhà nước về an sinh xã hội;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   7 p quangbinhuni 22/10/2022 3 0

 • Tình hình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định - thực trạng và giải pháp

  Tình hình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định - thực trạng và giải pháp

  Bài viết Tình hình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định - thực trạng và giải pháp được nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu tại huyện Giao Thủy.

   12 p quangbinhuni 22/10/2022 3 0

 • Đánh giá tác động của chương trình nông thôn mới đến cải thiện thu nhập hộ đồng bào dân tộc S’Tiêng tại xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

  Đánh giá tác động của chương trình nông thôn mới đến cải thiện thu nhập hộ đồng bào dân tộc S’Tiêng tại xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

  Bài viết Đánh giá tác động của chương trình nông thôn mới đến cải thiện thu nhập hộ đồng bào dân tộc S’Tiêng tại xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước được thực hiện nhằm đánh giá tác động của chương trình NTM đến sự cải thiện thu nhập hộ đồng bào dân tộc S’tiêng tại xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

   10 p quangbinhuni 22/10/2022 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số