• Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 2: Tổng quan về chính sách kinh tế - xã hội

  Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 2: Tổng quan về chính sách kinh tế - xã hội

  Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 2: Tổng quan về chính sách kinh tế - xã hội. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: bản chất và vai trò của chính sách kinh tế - xã hội; phân loại chính sách kinh tế - xã hội; yêu cầu đối với chính sách kinh tế - xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p quangbinhuni 26/06/2022 27 0

 • Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 1: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu

  Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 1: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu

  Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 1: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: mục tiêu và đối tượng nghiên cứu của học phần; nội dung nghiên cứu của học phần; phương pháp nghiên cứu của học phần;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p quangbinhuni 26/06/2022 25 0

 • Bài giảng Dân số và phát triển - Chương 5: Lồng ghép dân số vào kế hoạch phát triển

  Bài giảng Dân số và phát triển - Chương 5: Lồng ghép dân số vào kế hoạch phát triển

  Bài giảng Dân số và phát triển - Chương 5: Lồng ghép dân số vào kế hoạch phát triển. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các khái niệm cơ bản; khuôn khổ lồng ghép biến dân số vào kế hoạch hóa phát triển; các nội dung lồng ghép;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p quangbinhuni 26/06/2022 28 0

 • Bài giảng Dân số và phát triển - Chương 4: Dân số, tài nguyên và môi trường

  Bài giảng Dân số và phát triển - Chương 4: Dân số, tài nguyên và môi trường

  Bài giảng Dân số và phát triển - Chương 4: Dân số, tài nguyên và môi trường. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: dân số và tài nguyên; dân số tăng lên và sự cạn kiệt của loại tài nguyên hữu hạn, không tái tạo được; dân số và môi trường; giải pháp giải quyết mối quan hệ giữa dân số và môi trường;... Mời các bạn cùng tham...

   8 p quangbinhuni 26/06/2022 26 0

 • Bài giảng Dân số và phát triển - Chương 3: Dân số và các vấn đề xã hội

  Bài giảng Dân số và phát triển - Chương 3: Dân số và các vấn đề xã hội

  Bài giảng Dân số và phát triển - Chương 3: Dân số và các vấn đề xã hội. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về dân số và giáo dục; giải pháp giải quyết mối quan hệ giữa dân số và giáo dục; dân số và y tế; dân số và bình đẳng giới; giải pháp giảm bớt bất bình đẳng giới trong chăm sóc sức khỏe sinh sản;... Mời các bạn...

   10 p quangbinhuni 26/06/2022 31 0

 • Bài giảng Dân số và phát triển - Chương 2: Dân số và kinh tế

  Bài giảng Dân số và phát triển - Chương 2: Dân số và kinh tế

  Bài giảng Dân số và phát triển - Chương 2: Dân số và kinh tế. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các quan điểm cơ bản trong tác động của dân số đến kinh tế; dân số, lao động và việc làm; gia tăng dân số và phát triển kinh tế; quan hệ dân số và kinh tế ở cấp độ gia đình; chính sách nâng cao chất lượng dân số và việc...

   23 p quangbinhuni 26/06/2022 29 0

 • Bài giảng Dân số và phát triển - Chương 1: Khái quát về dân số và phát triển

  Bài giảng Dân số và phát triển - Chương 1: Khái quát về dân số và phát triển

  Bài giảng Dân số và phát triển - Chương 1: Khái quát về dân số và phát triển. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức: các khái niệm về dân số và phát triển; đối tượng nghiên cứu; nội dung và phương pháp nghiên cứu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p quangbinhuni 26/06/2022 30 0

 • Bài giảng Kế hoạch hóa phát triển - Chương 6: Kế hoạch hóa phát triển xã hội

  Bài giảng Kế hoạch hóa phát triển - Chương 6: Kế hoạch hóa phát triển xã hội

  Bài giảng Kế hoạch hóa phát triển - Chương 6: Kế hoạch hóa phát triển xã hội. Chương này có nội dung trình bày: tổng quan về hoạt động xã hội và kế hoạch hóa phát triển xã hội; kế hoạch hóa phát triển các lĩnh vực xã hội chủ yếu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p quangbinhuni 26/06/2022 21 0

 • Bài giảng Kế hoạch hóa phát triển - Chương 5: Kế hoạch hóa phát triển kinh tế

  Bài giảng Kế hoạch hóa phát triển - Chương 5: Kế hoạch hóa phát triển kinh tế

  Bài giảng Kế hoạch hóa phát triển - Chương 5: Kế hoạch hóa phát triển kinh tế. Chương này có nội dung trình bày: khái quát về hoạt động kinh tế và kế hoạch hóa phát triển kinh tế; kế hoạch hóa phát triển một số lĩnh vực kinh tế chủ yếu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p quangbinhuni 26/06/2022 25 0

 • Bài giảng Kế hoạch hóa phát triển - Chương 4: Phương pháp kế hoạch hóa phát triển

  Bài giảng Kế hoạch hóa phát triển - Chương 4: Phương pháp kế hoạch hóa phát triển

  Bài giảng Kế hoạch hóa phát triển - Chương 4: Phương pháp kế hoạch hóa phát triển. Chương này có nội dung trình bày về: phương pháp kế hoạch hóa theo mô hình tăng trưởng tổng quát; phương pháp bảng cân đối liên ngành; phương pháp đánh giá dự án và phân tích lợi ích - chi phí xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p quangbinhuni 26/06/2022 24 0

 • Bài giảng Kế hoạch hóa phát triển - Chương 3: Hệ thống kế hoạch hóa phát triển kinh tế - xã hội

  Bài giảng Kế hoạch hóa phát triển - Chương 3: Hệ thống kế hoạch hóa phát triển kinh tế - xã hội

  Bài giảng Kế hoạch hóa phát triển - Chương 3: Hệ thống kế hoạch hóa phát triển kinh tế - xã hội. Chương này có nội dung trình bày về: hệ thống kế hoạch hóa phát triển theo nội dung; hệ thống kế hoạch hóa phân theo thời gian; cơ cấu tổ chức kế hoạch hóa;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p quangbinhuni 26/06/2022 22 0

 • Bài giảng Kế hoạch hóa phát triển - Chương 2: Kế hoạch hóa phát triển trong nền kinh tế thị trường

  Bài giảng Kế hoạch hóa phát triển - Chương 2: Kế hoạch hóa phát triển trong nền kinh tế thị trường

  Bài giảng Kế hoạch hóa phát triển - Chương 2: Kế hoạch hóa phát triển trong nền kinh tế thị trường. Chương này có nội dung trình bày về: bản chất của kế hoạch hóa và sự thể hiện trong các phương thức sản xuất xã hội; cơ sở lý luận của kế hoạch hóa trong nền kinh tế của các nước đang phát triển; chức năng và những nguyên tắc chủ yếu...

   9 p quangbinhuni 26/06/2022 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số