• Bài giảng Pháp luật lao động và an sinh xã hội - Chương 6: Ưu đãi xã hội, trợ giúp xã hội

  Bài giảng Pháp luật lao động và an sinh xã hội - Chương 6: Ưu đãi xã hội, trợ giúp xã hội

  Bài giảng Pháp luật lao động và an sinh xã hội - Chương 6: Ưu đãi xã hội, trợ giúp xã hội. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái quát chung về ưu đãi xã hội; nội dung chế độ ưu đãi xã hội; khái quát chung về trợ giúp xã hội; chế độ trợ giúp xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p quangbinhuni 22/07/2022 28 0

 • Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 7: Một số chính sách xã hội chủ yếu

  Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 7: Một số chính sách xã hội chủ yếu

  Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 7: Một số chính sách xã hội chủ yếu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: chính sách xóa đói giảm nghèo; chính sách việc làm; chính sách y tế; chính sách giáo dục;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p quangbinhuni 26/06/2022 42 0

 • Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 6: Một số chính sách kinh tế chủ yếu

  Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 6: Một số chính sách kinh tế chủ yếu

  Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 6: Một số chính sách kinh tế chủ yếu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: chính sách tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; chính sách phát triển các ngành kinh tế trọng điểm; chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p quangbinhuni 26/06/2022 42 0

 • Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 5: Phân tích và đánh giá chính sách kinh tế - xã hội

  Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 5: Phân tích và đánh giá chính sách kinh tế - xã hội

  Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 5: Phân tích và đánh giá chính sách kinh tế - xã hội. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, nhiệm vụ và vai trò của phân tích chính sách kinh tế - xã hội; quá trình phân tích chính sách kinh tế - xã hội; đánh giá chính sách kinh tế - xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p quangbinhuni 26/06/2022 42 0

 • Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 4: Tổ chức thực thi chính sách kinh tế - xã hội

  Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 4: Tổ chức thực thi chính sách kinh tế - xã hội

  Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 4: Tổ chức thực thi chính sách kinh tế - xã hội. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, ý nghĩa và các điều kiện thực thi chính sách kinh tế - xã hội; các yếu tố ảnh hưởng đến thực thi chính sách kinh tế - xã hội; quá trình tổ chức và chỉ đạo thực thi chính sách kinh tế -...

   18 p quangbinhuni 26/06/2022 40 0

 • Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 3: Hoạch định chính sách kinh tế - xã hội

  Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 3: Hoạch định chính sách kinh tế - xã hội

  Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 3: Hoạch định chính sách kinh tế – xã hội. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, vị trí và mục tiêu của hoạch định chính sách kinh tế - xã hội; các nguyên tắc hoạch định chính sách kinh tế - xã hội; quá trình hoạch định chính sách kinh tế - xã hội;... Mời các bạn cùng...

   26 p quangbinhuni 26/06/2022 40 0

 • Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 2: Tổng quan về chính sách kinh tế - xã hội

  Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 2: Tổng quan về chính sách kinh tế - xã hội

  Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 2: Tổng quan về chính sách kinh tế - xã hội. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: bản chất và vai trò của chính sách kinh tế - xã hội; phân loại chính sách kinh tế - xã hội; yêu cầu đối với chính sách kinh tế - xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p quangbinhuni 26/06/2022 32 0

 • Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 1: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu

  Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 1: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu

  Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 1: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: mục tiêu và đối tượng nghiên cứu của học phần; nội dung nghiên cứu của học phần; phương pháp nghiên cứu của học phần;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p quangbinhuni 26/06/2022 31 0

 • Bài giảng Dân số và phát triển - Chương 5: Lồng ghép dân số vào kế hoạch phát triển

  Bài giảng Dân số và phát triển - Chương 5: Lồng ghép dân số vào kế hoạch phát triển

  Bài giảng Dân số và phát triển - Chương 5: Lồng ghép dân số vào kế hoạch phát triển. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các khái niệm cơ bản; khuôn khổ lồng ghép biến dân số vào kế hoạch hóa phát triển; các nội dung lồng ghép;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p quangbinhuni 26/06/2022 34 0

 • Bài giảng Dân số và phát triển - Chương 4: Dân số, tài nguyên và môi trường

  Bài giảng Dân số và phát triển - Chương 4: Dân số, tài nguyên và môi trường

  Bài giảng Dân số và phát triển - Chương 4: Dân số, tài nguyên và môi trường. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: dân số và tài nguyên; dân số tăng lên và sự cạn kiệt của loại tài nguyên hữu hạn, không tái tạo được; dân số và môi trường; giải pháp giải quyết mối quan hệ giữa dân số và môi trường;... Mời các bạn cùng tham...

   8 p quangbinhuni 26/06/2022 35 0

 • Bài giảng Dân số và phát triển - Chương 3: Dân số và các vấn đề xã hội

  Bài giảng Dân số và phát triển - Chương 3: Dân số và các vấn đề xã hội

  Bài giảng Dân số và phát triển - Chương 3: Dân số và các vấn đề xã hội. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về dân số và giáo dục; giải pháp giải quyết mối quan hệ giữa dân số và giáo dục; dân số và y tế; dân số và bình đẳng giới; giải pháp giảm bớt bất bình đẳng giới trong chăm sóc sức khỏe sinh sản;... Mời các bạn...

   10 p quangbinhuni 26/06/2022 37 0

 • Bài giảng Dân số và phát triển - Chương 2: Dân số và kinh tế

  Bài giảng Dân số và phát triển - Chương 2: Dân số và kinh tế

  Bài giảng Dân số và phát triển - Chương 2: Dân số và kinh tế. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các quan điểm cơ bản trong tác động của dân số đến kinh tế; dân số, lao động và việc làm; gia tăng dân số và phát triển kinh tế; quan hệ dân số và kinh tế ở cấp độ gia đình; chính sách nâng cao chất lượng dân số và việc...

   23 p quangbinhuni 26/06/2022 34 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số