• Bài giảng An sinh xã hội - Chương 0: Mở đầu

  Bài giảng An sinh xã hội - Chương 0: Mở đầu

  Bài giảng An sinh xã hội - Chương 0: Mở đầu. Chương này trình bày những nội dung về đối tượng nghiên cứu an sinh xã hội, nội dung nghiên cứu an sinh xã hội, phương pháp nghiên cứu an sinh xã hội, tài liệu tham khảo, đánh giá cuối học phần. Mời các bạn cùng tham khảo!

   6 p quangbinhuni 22/10/2022 2 0

 • Bài giảng An sinh xã hội - Chương 4: Hệ thống an sinh xã hội

  Bài giảng An sinh xã hội - Chương 4: Hệ thống an sinh xã hội

  Bài giảng An sinh xã hội - Chương 4: Hệ thống an sinh xã hội. Chương này trình bày những nội dung về bảo hiểm xã hội; cứu trợ xã hội; ưu đãi xã hội; quỹ dự phòng, chương trình xóa đói giảm nghèo và dịch vụ an sinh xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p quangbinhuni 22/10/2022 4 0

 • Bài giảng An sinh xã hội - Chương 1: Khái luận về an sinh xã hội

  Bài giảng An sinh xã hội - Chương 1: Khái luận về an sinh xã hội

  Bài giảng An sinh xã hội - Chương 1: Khái luận về an sinh xã hội. Chương này trình bày những nội dung về khái niệm, bản chất của an sinh xã hội; vai trò, chức năng của an sinh xã hội; nguyên tắc cơ bản của an sinh xã hội; cấu trúc của an sinh xã hội; lịch sử hình thành và phát triển của an sinh xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p quangbinhuni 22/10/2022 4 0

 • Bài giảng An sinh xã hội - Chương 3: Công ước quốc tế về an sinh xã hội

  Bài giảng An sinh xã hội - Chương 3: Công ước quốc tế về an sinh xã hội

  Bài giảng An sinh xã hội - Chương 3: Công ước quốc tế về an sinh xã hội. Chương này trình bày những nội dung về tổ chức lao động quốc tế (ILO) và các công ƣớc quốc tế; các công ƣớc và khuyến nghị quốc tế về an sinh xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p quangbinhuni 22/10/2022 2 0

 • Bài giảng An sinh xã hội - Chương 2: Lý thuyết và mô hình an sinh xã hội

  Bài giảng An sinh xã hội - Chương 2: Lý thuyết và mô hình an sinh xã hội

  Bài giảng An sinh xã hội - Chương 2: Lý thuyết và mô hình an sinh xã hội. Chương này trình bày những nội dung về các lý thuyết cơ bản về an sinh xã hội; một số mô hình an sinh xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p quangbinhuni 22/10/2022 3 0

 • Bài giảng An sinh xã hội - Chương 5: Quản lý nhà nước về an sinh xã hội

  Bài giảng An sinh xã hội - Chương 5: Quản lý nhà nước về an sinh xã hội

  Bài giảng An sinh xã hội - Chương 5: Quản lý nhà nước về an sinh xã hội. Chương này trình bày những nội dung về khái niệm và sự cần thiết của quản lý nhà nước về an sinh xã hội; cơ sở và nguyên tắc quản lý nhà nước về an sinh xã hội; nội dung chủ yếu của quản lý nhà nước về an sinh xã hội;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   7 p quangbinhuni 22/10/2022 3 0

 • Bài giảng Tổ chức cuộc sống gia đình

  Bài giảng Tổ chức cuộc sống gia đình

  Bài giảng Tổ chức cuộc sống gia đình trang bị cho sinh viên ngành KTGĐ những kiến thức cơ bản về vai trò của gia đình trong xã hội, các kỹ năng cơ bản về việc lập kế hoạch và sắp xếp công việc trong gia đình, trong đó có kế hoạch thu chi và nền tảng xây dựng và quản lý thu chi trong gia đình. Ngoài ra học phần còn đề cập đến một số kỹ...

   102 p quangbinhuni 22/07/2022 36 0

 • Bài giảng Pháp luật lao động và an sinh xã hội - Chương 1: Những vấn đề lí luận chung về luật lao động và an sinh xã hội

  Bài giảng Pháp luật lao động và an sinh xã hội - Chương 1: Những vấn đề lí luận chung về luật lao động và an sinh xã hội

  Bài giảng Pháp luật lao động và an sinh xã hội - Chương 1: Những vấn đề lí luận chung về luật lao động và an sinh xã hội. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: luật lao động, đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của luật lao động; luật an sinh xã hội, đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh;... Mời các...

   17 p quangbinhuni 22/07/2022 29 0

 • Bài giảng Pháp luật lao động và an sinh xã hội - Chương 2: Hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể

  Bài giảng Pháp luật lao động và an sinh xã hội - Chương 2: Hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể

  Bài giảng Pháp luật lao động và an sinh xã hội - Chương 2: Hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, đặc điểm, hình thức, nội dung, xác lập, duy trì và chấm dứt hợp đồng lao động; khái niệm, nguyên tắc giao kết thỏa ước lao động tập thể;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p quangbinhuni 22/07/2022 30 0

 • Bài giảng Pháp luật lao động và an sinh xã hội - Chương 3: Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên trong quan hệ lao động

  Bài giảng Pháp luật lao động và an sinh xã hội - Chương 3: Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên trong quan hệ lao động

  Bài giảng Pháp luật lao động và an sinh xã hội - Chương 3: Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên trong quan hệ lao động. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các chế độ đối với người lao động như tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bảo hộ lao động, kỷ luật lao động; căn cứ xử lí bồi thường thiệt...

   38 p quangbinhuni 22/07/2022 33 0

 • Bài giảng Pháp luật lao động và an sinh xã hội - Chương 4: Giải quyết tranh chấp lao động và đình công

  Bài giảng Pháp luật lao động và an sinh xã hội - Chương 4: Giải quyết tranh chấp lao động và đình công

  Bài giảng Pháp luật lao động và an sinh xã hội - Chương 4: Giải quyết tranh chấp lao động và đình công. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động; đình công và giải quyết đình công;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p quangbinhuni 22/07/2022 33 0

 • Bài giảng Pháp luật lao động và an sinh xã hội - Chương 5: Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

  Bài giảng Pháp luật lao động và an sinh xã hội - Chương 5: Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

  Bài giảng Pháp luật lao động và an sinh xã hội - Chương 5: Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái quát chung về bảo hiểm xã hội; chế độ bảo hiểm xã hội; khái quát chung về bảo hiểm y tế; nội dung chế độ bảo hiểm y tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p quangbinhuni 22/07/2022 29 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số