Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 1: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu

Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 1: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: mục tiêu và đối tượng nghiên cứu của học phần; nội dung nghiên cứu của học phần; phương pháp nghiên cứu của học phần;... Mời các bạn cùng tham khảo!