Bài giảng Kế hoạch hóa phát triển - Chương 1: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu

Bài giảng Kế hoạch hóa phát triển - Chương 1: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu. Chương này có nội dung trình bày về: đối tượng nghiên cứu, nội dung nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kết cấu của học phần, mục tiêu của học phần Kế hoạch hóa phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo!