Bài giảng Kế hoạch hóa phát triển - Chương 2: Kế hoạch hóa phát triển trong nền kinh tế thị trường

Bài giảng Kế hoạch hóa phát triển - Chương 2: Kế hoạch hóa phát triển trong nền kinh tế thị trường. Chương này có nội dung trình bày về: bản chất của kế hoạch hóa và sự thể hiện trong các phương thức sản xuất xã hội; cơ sở lý luận của kế hoạch hóa trong nền kinh tế của các nước đang phát triển; chức năng và những nguyên tắc chủ yếu của kế hoạch hóa phát triển; quá trình kế hoạch hóa phát triển;... Mời các bạn cùng tham khảo!