Bài giảng Kế hoạch hóa phát triển - Chương 4: Phương pháp kế hoạch hóa phát triển

Bài giảng Kế hoạch hóa phát triển - Chương 4: Phương pháp kế hoạch hóa phát triển. Chương này có nội dung trình bày về: phương pháp kế hoạch hóa theo mô hình tăng trưởng tổng quát; phương pháp bảng cân đối liên ngành; phương pháp đánh giá dự án và phân tích lợi ích - chi phí xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo!