Bài giảng Kế hoạch hóa phát triển - Chương 5: Kế hoạch hóa phát triển kinh tế

Bài giảng Kế hoạch hóa phát triển - Chương 5: Kế hoạch hóa phát triển kinh tế. Chương này có nội dung trình bày: khái quát về hoạt động kinh tế và kế hoạch hóa phát triển kinh tế; kế hoạch hóa phát triển một số lĩnh vực kinh tế chủ yếu;... Mời các bạn cùng tham khảo!