Bài giảng Ngôn ngữ học đối chiếu (Contrastive linguistics) - Chương 4: Các nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ

Bài giảng Ngôn ngữ học đối chiếu (Contrastive linguistics) - Chương 4: Các nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: những nguyên tắc cơ bản trong đối chiếu các ngôn ngữ; phương pháp nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ; một số thủ pháp và phương thức đối chiếu ngôn ngữ;... Mời các bạn cùng tham khảo!