Bài giảng Ngôn ngữ học đối chiếu (Contrastive linguistics) - Chương 5: Các bình diện nghiên cứu đối chiếu

Bài giảng Ngôn ngữ học đối chiếu (Contrastive linguistics) - Chương 5: Các bình diện nghiên cứu đối chiếu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: nghiên cứu đối chiếu về ngữ âm; nghiên cứu đối chiếu về từ vựng - ngữ nghĩa; nghiên cứu đối chiếu về ngữ pháp; nghiên cứu đối chiếu về ngữ dụng và một số bình diện khác;... Mời các bạn cùng tham khảo!