Bài giảng Pháp luật lao động và an sinh xã hội - Chương 2: Hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể

Bài giảng Pháp luật lao động và an sinh xã hội - Chương 2: Hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, đặc điểm, hình thức, nội dung, xác lập, duy trì và chấm dứt hợp đồng lao động; khái niệm, nguyên tắc giao kết thỏa ước lao động tập thể;... Mời các bạn cùng tham khảo!