Bài giảng Pháp luật lao động và an sinh xã hội - Chương 3: Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên trong quan hệ lao động

Bài giảng Pháp luật lao động và an sinh xã hội - Chương 3: Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên trong quan hệ lao động. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các chế độ đối với người lao động như tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bảo hộ lao động, kỷ luật lao động; căn cứ xử lí bồi thường thiệt hại vật chất;... Mời các bạn cùng tham khảo!