Bài giảng Pháp luật lao động và an sinh xã hội - Chương 6: Ưu đãi xã hội, trợ giúp xã hội

Bài giảng Pháp luật lao động và an sinh xã hội - Chương 6: Ưu đãi xã hội, trợ giúp xã hội. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái quát chung về ưu đãi xã hội; nội dung chế độ ưu đãi xã hội; khái quát chung về trợ giúp xã hội; chế độ trợ giúp xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo!