Đánh giá tác động của hoạt động du lịch sinh thái tới môi trường tự nhiên và xã hội tại Bản Lác, xã Chiều Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình

Bài viết này phân tích và đánh giá những tác động của hoạt động du lịch sinh thái tới môi trường tự nhiên và xã hội tạo Bản Lác, trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp góp phần giảm thiểu những tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên và xã hội tại địa phương.