Ebook Cẩm nang Thực hiện công tác hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán

"Cẩm nang Thực hiện công tác hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán" giới thiệu về bộ tiêu chuẩn tối thiểu trong việc thực hiện dịch vụ hỗ trợ nạn nhân; các kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện bộ tiêu chuẩn; kiến thức và kỹ năng cần thiết cho cán bộ tham gia vào công tác tiếp nhận, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán.