Ebook Đổi mới phương pháp dạy - học môn Cơ sở văn hóa Việt Nam: Phần 1

Ebook Đổi mới phương pháp dạy học môn cơ sở văn hóa Việt Nam do NXB Đại Học Quốc Gia ấn hành, với kết cấu nội dung gồm 4 phần. Phần 1 của tài liệu giúp bạn tiếp cận nội dung về: Vai trò của công nghệ thông tin trong giáo dục đại học và khả năng ứng dụng trong dạy học môn cơ sở văn hóa Việt Nam; nội dung thứ 2 là đề cương bài giảng. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu hữu ích cho việc đổi mới phương pháp dạy học môn cơ sở văn hóa Việt Nam.