Ebook Đổi mới phương pháp dạy - học môn Cơ sở văn hóa Việt Nam: Phần 2

Tiếp nối phần 1 phần 2 ebook tiếp tục gửi tới bạn những nội dung thông tin sau: Bài giảng điện tử (gồm 21 bài: Định nghĩa văn hóa, đặc trưng và chức năng văn hóa, cấu trúc văn hóa, môi trường văn hóa, tiếp xúc giao lưu văn hóa...); câu hỏi kiểm tra thi học phần và bài tập thực hành nghiên cứu là nội dung cuối được trình bày. Mời các bạn cùng tham khảo.