Ebook Hỏi đáp về Xã hội học đại cương: Phần 1

Nhằm cung cấp thêm tài liệu học tập và tham khảo cho sinh viên, học viên các hệ đào tạo ở các trường đại học, học viện, cao đẳng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản tài liệu Xã hội học đại cương - Các vấn đề hỏi & đáp. Phần 1 của tài liệu gồm các câu hỏi về xã hội học đại cương như: Xã hội học là gì, đối tượng nghiên cứu của xã hội học, lược sử phát triển của xã hội học, các chức năng cơ bản của xã hội học, nội dung cơ bản trong lý thuyết xã hội học của C. Mác, phân hệ cơ cấu xã hội học cơ bản, Khái niệm văn hóa dưới góc độ xã hội học,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.