Ebook Hướng dẫn khu vực ASEAN thu thập và sử dụng dữ liệu về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái

"Ebook Hướng dẫn khu vực ASEAN thu thập và sử dụng dữ liệu về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái" trình bày tổng quan Hướng dẫn ASEAN Thu thập và sử dụng dữ liệu về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em Gái ở các nước thành viên ASEAN; dữ liệu về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; dữ liệu về mức độ phổ biến của bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; dữ liệu hành chính về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; các nghiên cứu về chi phí liên quan đến bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; sử dụng dữ liệu về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái để báo cáo về Mục tiêu phát triển bền vững và các chỉ số...