Ebook Một nền giáo dục Việt Nam hiện đại – Kỷ yếu hội thảo Tự học, tự giáo dục: Phần 1

Ebook Một nền giáo dục Việt Nam hiện đại – Kỷ yếu hội thảo Tự học, tự giáo dục: Phần 1 với các nội dung một nền giáo dục Việt Nam hiện đại; cánh buồm bộ sách mang ước vọng giáo dục hiện đại; hiểu trẻ em, dạy trẻ em; tạo ra một cái mẫu khả thi thân phận của công việc nghiên cứu khoa học.