Ebook Quản lý giáo dục: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Quản lý giáo dục" trình bày các nội dung: Tổng quan về quản lý, các mô hình quản lý nhà nước về giáo dục, kinh nghiệm quốc tế về quản lý giáo dục, quản lý nhà nước về giáo dục, hệ thống giáo dục quốc dân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.