Ebook Quyền kinh tế, xã hội, văn hóa trong pháp luật và thực tiễn ở Việt Nam: Phần 1 – NXB Lao Động Xã Hội

Cuốn sách “Quyền kinh tế, xã hội, văn hóa trong pháp luật và thực tiễn ở Việt Nam” là một tập hợp toàn bộ kết quả nghiên cứu chủ yếu của đề tài “Bảo đảm các quyền về kinh tế, xã hội, văn hóa trong pháp luật và thực tiễn ở Việt Nam”. Cuốn sách tham khảo này gồm ba phần chính: Phần I giới thiệu quyền kinh tế, xã hội, văn hóa trong luật nhân quyền quốc tế; phần II là những quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa; phần III trình bày các thành tựu và thách thức trong việc bảo đảm quyền kinh tế, xã hội, văn hóa ở Việt Nam từ khi đổi mới đến nay. Sau đây, mời các bạn cùng tham khảo một số nội dung đầu tiên trong cuốn sách này.