Ebook Tài liệu hướng dẫn dạy và học về: Giảm nhẹ rủi ro thiên tai

"Ebook Tài liệu hướng dẫn dạy và học về: Giảm nhẹ rủi ro thiên tai" gồm 2 phần đó là các hoạt động dạy, học và những thông tin cho giáo viên giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Cụ thể với các chủ đề như nhận diện một số loại hình thiên tai; một số khái niệm cơ bản về thiên tai; biến đổi khí hậu; tác động của biến đổi khí hậu đối với các đối tượng dễ bị tổn thương.