Ebook Tài liệu hướng dẫn lồng ghép giới vào chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

"Ebook Tài liệu hướng dẫn lồng ghép giới vào chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông" được biên soạn với các nội dung giải thích thuật ngữ; sự cần thiết lồng ghép giới vào chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; các cấp độ, các bước và các công cụ lồng ghép giới vào chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; một số lưu ý khi thực hiện lồng ghép giới vào chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.