Ebook Tài liệu tập huấn dạy học theo sách giáo khoa mới các môn Toán – Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội lớp 1: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook “Tài liệu tập huấn dạy học theo sách giáo khoa mới các môn Toán – Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội lớp 1” với các nội dung một số gợi ý, hướng dẫn tổ chức dạy học một số dạng bài trong môn Tiếng Việt; tài liệu tập huấn môn Tự nhiên và xã hội.