Ebook Tìm hiểu tổ tiên ta đánh giặc: Phần 2

Tiếp tục phần 1, phần 2 của cuốn sách Tìm hiểu tổ tiên ta đánh giặc trình bày nội dung về một số vấn đề nghiên cứu truyền thống của dân tộc ta. Sách được nhà xuất bản Quân đội nhân dân in lại từ cuốn “ Tổ tiên ta đánh giặc” của quân đội giải phóng Tây Nguyên để phục vụ bạn đọc.