Giáo trình Marketing dịch vụ: Phần 1

Giáo trình Marketing dịch vụ (Dùng cho dinh viên ngành Quản trị kinh doanh Bưu chính - Viễn thông) do tác giả Nguyễn Thượng Thái biên soạn gồm có 10 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 gồm các chương 1 đến 6 với những nội dung cơ bản như: Khái quát về marketing dịch vụ, nghiên cứu marketing trong doanh nghiệp dịch vụ, sản phẩm trong marketing dịch vụ, quản lý quá trình giao tiếp, chất lượng dịch vụ, quản lý con người trong marketing dịch vụ.