Nghiên cứu tác động của hoạt động du lịch đến môi trường tự nhiên và đề xuất giải pháp quản lý ở quận Sơn Trà, tp. Đà Nẵng

Bài viết nghiên cứu quá trình hoạt động du lịch diễn ra ở quận Sơn Trà, trên sơ sở đó tiến hành phân tích, đánh giá mức độ, khả năng tác động của các hoạt động du lịch đến môi trường và đề xuất những giải pháp hợp lý để vừa phát triển du lịch, vừa đảm bảo chất lượng môi trường.