Nghiên cứu tác động của hoạt động du lịch đến môi trường tự nhiên và đề xuất giải pháp quản lý ở Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Bài viết này, chúng tôi nghiên cứu quá trình hoạt động du lịch diễn ra ở Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, trên sơ sở đó tiến hành phân tích, đánh giá tác động của các hoạt động du lịch đến môi trường tự nhiên và đề xuất những giải pháp hợp lý để vừa phát triển du lịch, vừa đảm bảo chất lượng môi trường.