Tài liệu thực hành Quản lý trường hợp với người sử dụng ma túy

Tài liệu Thực hành Quản lý trường hợp cho người sử dụng ma túy là một trong những tài liệu được biên soạn, đặc biệt dành cho những sinh viên tại các trường đại học, sau khi hoàn tất môn chuyên ngành Quản lý trường hợp dành cho người sử dụng ma túy, để áp dụng lý thuyết vào thực tế. Tài liệu cung cấp cho sinh viên, kiểm huấn viên những nội dung, phương pháp trong quá trình thực hành quản lý trường hợp đối với người sử dụng ma túy. Giúp sinh viên nối kết lý thuyết với thực tế, cũng như áp dụng phương pháp kỹ năng công tác xã hội, từng bước phát triển chuyên môn nghề nghiệp.