• Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 1: Xác định sứ mệnh và mục tiêu chiến lược

  Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 1: Xác định sứ mệnh và mục tiêu chiến lược

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - Xác định sứ mệnh và mục tiêu chiến lược. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Xác định sứ mệnh của công ty, xác định mục tiêu chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   40 p quangbinhuni 25/08/2021 59 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 3: Các giải pháp chiến lược

  Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 3: Các giải pháp chiến lược

  Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 3: Các giải pháp chiến lược. Trong chương này, người học sẽ tìm hiểu về các giải pháp chiến lược cạnh tranh tổng thể, các giải pháp cạnh tranh kiểu “đại dương xanh”, các giải pháp chiến lược phát triển, liên minh chiến lược, mua lại và sáp nhập, liên kết theo chiều dọc. Mời các bạn cùng tham khảo...

   53 p quangbinhuni 25/08/2021 61 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 5: Văn hoá và lãnh đạo chiến lược

  Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 5: Văn hoá và lãnh đạo chiến lược

  Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 5: Văn hoá và lãnh đạo chiến lược. Trong chương này, người học sẽ tìm hiểu về: Cải biến văn hoá công ty tương hợp với chiến lược, lãnh đạo trực tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   15 p quangbinhuni 25/08/2021 57 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 4: Tái cấu trúc tổ chức và thiết lập hệ thống trợ lực chiến lược

  Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 4: Tái cấu trúc tổ chức và thiết lập hệ thống trợ lực chiến lược

  Chương 4 - Tái cấu trúc tổ chức và thiết lập hệ thống trợ lực chiến lược. Trong chương này, người học sẽ tìm hiểu về: Thay đổi cơ cấu tổ chức theo chiến lược, thiết lập ngân sách và phân bổ nguồn lực chiến lược, xây dựng các hệ thống trợ lực chiến lược và khuyến khích nhân viên. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội...

   21 p quangbinhuni 25/08/2021 60 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 6: Nhận thức và phản ứng chiến lược

  Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 6: Nhận thức và phản ứng chiến lược

  Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 6: Nhận thức và phản ứng chiến lược. Trong chương này, người học sẽ tìm hiểu về: Các hình thức kiểm soát chiến lược, quy trình kiểm soát chiến lược, nhận thức và phản ứng của nhà quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   22 p quangbinhuni 25/08/2021 63 0

 • Bài giảng Quản trị nhân sự cho người quản lý: Phần 1 - TS. Phan Ngọc Thanh

  Bài giảng Quản trị nhân sự cho người quản lý: Phần 1 - TS. Phan Ngọc Thanh

  Bài giảng Quản trị nhân sự cho người quản lý giúp bạn học có khả năng: Quản trị nguồn nhân lực trong thời đại mới; Mô tả được các yêu cầu đối với cán bộ quản lý; Trình bày được vai trò và yêu cầu của người quản lý trong quản trị nhân lực; Thực hiện đúng vai trò và nhiệm vụ của người quản lý trong phỏng vấn và tuyển dụng;......

   95 p quangbinhuni 25/08/2021 68 0

 • Bài giảng Quản trị nhân sự cho người quản lý: Phần 2 - TS. Phan Ngọc Thanh

  Bài giảng Quản trị nhân sự cho người quản lý: Phần 2 - TS. Phan Ngọc Thanh

  Bài giảng Quản trị nhân sự cho người quản lý: Phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Tổ chức, bố trí và sử dụng nhân lực, mục tiêu, nguyên tắcm nội dung bố trí, sử dụng nhân lực; Đánh giá đội ngũ và quyết định của người quản lý; Đào tạo và pháp triển nhân viên; Cơ chế và kỹ năng tạo động lực động viên của người quản lý...

   100 p quangbinhuni 25/08/2021 58 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh nông nghiệp: Chương 1 - ThS. Nguyễn Hà Hưng

  Bài giảng Quản trị kinh doanh nông nghiệp: Chương 1 - ThS. Nguyễn Hà Hưng

  Chương 1 - Nhập môn quản trị kinh doanh nông nghiệp. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Cơ sở kinh doanh nông nghiệp, đối tượng và phương pháp nghiên cứu, đặc điểm của sản xuất nông nghiệp ảnh hưởng đến quản trị kinh doanh nông nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   35 p quangbinhuni 25/08/2021 46 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh nông nghiệp: Chương 4 - ThS. Nguyễn Hà Hưng

  Bài giảng Quản trị kinh doanh nông nghiệp: Chương 4 - ThS. Nguyễn Hà Hưng

  Chương 4 - Tổ chức tiêu thụ sản phẩm trong kinh doanh nông nghiệp. Chương này cung cấp kiến thức cơ bản về: Vai trò và đặc điểm, những nhân tố ảnh hưởng, tổ chức tiêu thụ sản phẩm trong kinh doanh nông nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p quangbinhuni 25/08/2021 47 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh nông nghiệp: Chương 2 - ThS. Nguyễn Hà Hưng

  Bài giảng Quản trị kinh doanh nông nghiệp: Chương 2 - ThS. Nguyễn Hà Hưng

  Bài giảng Quản trị Kinh doanh nông nghiệp - Chương 2: Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh nông nghiệp. Chương này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Phương hướng kinh doanh nông nghiệp, quy mô sản xuất kinh doanh, kế hoạch sản xuất kinh doanh,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   48 p quangbinhuni 25/08/2021 47 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh nông nghiệp: Chương 3 - ThS. Nguyễn Hà Hưng

  Bài giảng Quản trị kinh doanh nông nghiệp: Chương 3 - ThS. Nguyễn Hà Hưng

  Bài giảng Quản trị Kinh doanh nông nghiệp - Chương 3: Tổ chức sử dụng yếu tố sản xuất trong kinh doanh nông nghiệp. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Tổ chức sử dụng đất đai, tổ chức sử dụng lao động, tổ chức sử dụng tư liệu sản xuất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   78 p quangbinhuni 25/08/2021 45 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh nông nghiệp: Chương 5 - ThS. Nguyễn Hà Hưng

  Bài giảng Quản trị kinh doanh nông nghiệp: Chương 5 - ThS. Nguyễn Hà Hưng

  Chương 5: Quản lý tài chính và hạch toán trong kinh doanh nông nghiệp. Chương này cung cấp kiến thức cơ bản về: Quản lý tài chính trong kinh doanh nông nghiệp, hạch toán trong kinh doanh nông nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p quangbinhuni 25/08/2021 37 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số