• Ebook Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới: Phần 1

  Ebook Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới" trình bày về Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn; Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng ta; Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

   300 p quangbinhuni 22/10/2022 7 0

 • Ebook Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới: Phần 2

  Ebook Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới" phần 2 trình bày về Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong tình hình mới. Mời các bạn cùng tham khảo!

   210 p quangbinhuni 22/10/2022 8 1

 • Bài giảng Triết học Mác - Lênin - Chương 2: Chủ nghĩa duy vật biện chứng

  Bài giảng Triết học Mác - Lênin - Chương 2: Chủ nghĩa duy vật biện chứng

  Bài giảng Triết học Mác - Lênin - Chương 2: Chủ nghĩa duy vật biện chứng. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: vật chất và ý thức; phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức; quan niệm của chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy vật trước C.Mác về phạm trù vật chất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   123 p quangbinhuni 22/10/2022 12 2

 • Bài giảng Triết học Mác - Lênin - Chương 1: Triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội

  Bài giảng Triết học Mác - Lênin - Chương 1: Triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội

  Bài giảng Triết học Mác - Lênin - Chương 1: Triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: triết học và vấn đề cơ bản của triết học; triết học Mác - Lênin và vai trò của triết học Mác - Lênin trong đời sống xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p quangbinhuni 22/10/2022 5 0

 • Bài giảng Triết học Mác - Lênin - Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử

  Bài giảng Triết học Mác - Lênin - Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử

  Bài giảng Triết học Mác - Lênin - Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: học thuyết hình thái kinh tế - xã hội; giai cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con người;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   106 p quangbinhuni 22/10/2022 3 0

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 1

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 1

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 1 Nhập môn chủ nghĩa xã hội khoa học, cung cấp cho người học những kiến thức như: Sự ra đời Chủ nghĩa xã hội khoa học; Các giai đoạn phát triển cơ bản của CNXHKH; Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu CNXHKH. Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p quangbinhuni 22/10/2022 4 0

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 3

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 3

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Chủ nghĩa xã hội; Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p quangbinhuni 22/10/2022 3 0

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 4

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 4

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức như: Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa; Nhà nước xã hội chủ nghĩa; Dân chủ XHCN và nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p quangbinhuni 22/10/2022 3 0

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 5

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 5

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 5 Cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, gồm các nội dung chính sau: Cơ cấu xã hội – giai cấp trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng...

   17 p quangbinhuni 22/10/2022 3 0

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 2

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 2

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 2 Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, cung cấp cho người học những kiến thức như: Quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân; giai cấp công nhân và việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân hiện nay. Mời...

   43 p quangbinhuni 22/10/2022 4 0

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 6

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 6

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 6 Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH gồm các nội dung chính sau: Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p quangbinhuni 22/10/2022 2 0

 • Bước chuyển tư tưởng từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - Lênin của Nguyễn Ái Quốc – ý nghĩa và bài học lịch sử đối với cách mạng Việt Nam

  Bước chuyển tư tưởng từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - Lênin của Nguyễn Ái Quốc – ý nghĩa và bài học lịch sử đối với cách mạng Việt Nam

  Bài viết Bước chuyển tư tưởng từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - Lênin của Nguyễn Ái Quốc – ý nghĩa và bài học lịch sử đối với cách mạng Việt Nam tiếp cận nghiên cứu chủ yếu bằng phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp lịch sử, phương pháp lôgíc, phương pháp phân tích và tổng hợp.

   10 p quangbinhuni 22/10/2022 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số