• Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 3

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 3

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 3 cung cấp cho học viên những nội dung về: tách từ tiếng Việt; qui tắc cấu tạo từ tiếng Việt; các hướng tiếp cận; thuật toán so khớp từ dài nhất; tách từ sử dụng biểu thức chính qui; phân giải nhập nhằng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   28 p quangbinhuni 25/11/2022 4 0

 • Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 1

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 1

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 1 cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm xử lý ngôn ngữ tự nhiên; các ứng dụng của xử lý ngôn ngữ tự nhiên; trích rút thông tin; các chủ đề trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   50 p quangbinhuni 25/11/2022 5 0

 • Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 5c

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 5c

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 5c cung cấp cho học viên những nội dung về: tổng quan Dependency Parsing; các ứng dụng của Dependency Parsing; các tính chất của cây cú pháp phụ thuộc; các phương pháp giải quyết bài toán; các kết quả cài đặt;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   64 p quangbinhuni 25/11/2022 3 0

 • Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 7

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 7

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 7 cung cấp cho học viên những nội dung về: nghĩa từ vựng và phân giải nhập nhằng từ; từ đồng âm và phân loại từ đồng âm tiếng Việt; từ đa nghĩa, đồng nghĩa; các quan hệ khác trong WordNet; phân giải nhập nhằng sử dụng quan hệ từ vựng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội...

   61 p quangbinhuni 25/11/2022 4 0

 • Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 9

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 9

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 9 cung cấp cho học viên những nội dung về: dịch máy; ba khối chính trong dịch máy; các phương pháp dịch máy; cách tiếp cận siêu ngôn ngữ sử dụng nghĩa; dịch máy thống kê; thuật toán dóng hàng từ;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   74 p quangbinhuni 25/11/2022 3 0

 • Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 8

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 8

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 8 cung cấp cho học viên những nội dung về: hệ hỏi đáp (Question Answering); viết lại câu hỏi – trọng số; so khớp mẫu bề mặt (Ravichandran and Hovy, ISI); hệ thống phức tạp NLP – Pasca & Harabagiu; thuật toán lựa chọn từ khóa;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   38 p quangbinhuni 25/11/2022 3 0

 • Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 6

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 6

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 6 cung cấp cho học viên những nội dung về: phân tích vai nghĩa; bài toán phân tích vai nghĩa; gán nhãn vai trò ngữ nghĩa; phương pháp luận đối với xây dựng FrameNet; tổng quan chung về các hệ thống SRL;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   67 p quangbinhuni 25/11/2022 3 0

 • Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 2

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 2

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 2 cung cấp cho học viên những nội dung về: mô hình ngôn ngữ; tính xác suất bigram; mô hình ngôn ngữ Google Book N-grams; mô hình ngôn ngữ KenLM; đánh giá các mô hình ngôn ngữ; hiện tượng quá khớp dữ liệu (overfitting);... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   20 p quangbinhuni 25/11/2022 3 0

 • Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 4

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 4

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 4 cung cấp cho học viên những nội dung về: gán nhãn từ loại; tập từ loại tiếng Anh; lớp từ mở trong tiếng Anh; tập nhãn cho tiếng Anh; các phương pháp gán nhãn từ loại; gán nhãn dựa trên xác suất;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   72 p quangbinhuni 25/11/2022 4 0

 • Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 5a

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 5a

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 5a cung cấp cho học viên những nội dung về: phân tích cú pháp; bài toán phân tích cú pháp; các ứng dụng của phân tích cú pháp; dạng chuẩn Chomsky; văn phạm phi ngữ cảnh (Context-Free Grammar);... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   117 p quangbinhuni 25/11/2022 4 0

 • Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 5b

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 5b

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 5b cung cấp cho học viên những nội dung về: phân tích cú pháp xác suất; kết hợp từ (bigrams pr); văn phạm phi ngữ cảnh xác suất; thuật toán CKY kết hợp xác suất; tìm kiếm kiểu chùm; nhập nhằng trong phân tích cú pháp tiếng Việt;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   41 p quangbinhuni 25/11/2022 3 0

 • Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 10

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 10

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 10 cung cấp cho học viên những nội dung về: trích rút thông tin; các hệ thống trích rút thông tin; đánh giá hệ thống trích rút thực thể; nhận dạng thực thể; NER - Luật tạo thủ công; kiến trúc IE trong GATE; trích rút dùng cửa sổ trượt;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài...

   67 p quangbinhuni 25/11/2022 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số